เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี หัวหน้าทีมผู้ประดิษฐ์ ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 รางวัลระดับดีมาก จากผลงานชื่อ “โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์” (OhGold4Life: Smart nanocarriers as an emerging platform technology of multifunctional gold nanohybrids for effective cancer therapy) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของนาโนไฮบริดทองคำด้วยการทำงานหลากหลายฟังก์ชัน เป็นตัวนำส่งนาโนอัจฉริยะสำหรับระบบนำส่งยาต้านมะเร็งอย่างทรงประสิทธิภาพ


รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ “สทน.” เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยของ สทน. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 67 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผลงานการคิดค้นของทีมนักวิจัย สทน. โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย พร้อมด้วยทีมงาน ประกอบด้วย ดร.ฐิติรัตน์  รัตนวงษ์วิบูลย์ น.ส.ภัทรา เลิศศราวุธ ดร.เกศินี เหมวิเชียร ดร.ธนกร แสงทวีสิน และ ดร.ธีรนันท์ แตงทอง ชื่อ “โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์” (OhGold4Life: Smart nanocarriers as an emerging platform technology of multifunctional gold nanohybrids for effective cancer therapy) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบนำส่งยาต้านมะเร็งที่สังเคราะห์ได้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เป็นกระบวนการที่ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลงานดังกล่าวได้เกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 และก่อนหน้านี้ OhGold4Life ได้รับรางวัลเหรียญเงินรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ ปี 2023 จากงาน Malaysia Technology Expo 2023 ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ สทน. ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ในการดูแลและรักษาสุขภาพของคนไทย


ทางด้าน ดร.ศักดิ์ชัย กล่าวว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งยาเคมีบำบัดเป็นหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งที่นิยมเป็นอย่างมากด้วยการใช้ยาต้านมะเร็ง (Anticancer Drugs (ACDs)) ช่วยในการรักษา แต่พบว่าวิธีนี้มีข้อจำกัดเนื่องด้วยความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อปกติค่อนข้างสูง ทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างมากที่ไม่พึงประสงค์ จึงมีนักวิจัยจำนวนมากพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยการนำส่งยาต้านมะเร็งด้วยระบบนำส่งยาระดับนาโนเมตร ซึ่งตัวที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนั้นก็คือ โกลด์นาโนไฮบริด (Gold Nanohybrids (AuNHs)) นำมาซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ คือ การพัฒนาตัวนำส่งนาโนอัจฉริยะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ของนาโนไฮบริดทองคำ (OhGold4Life หรือ โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์) ที่ทำงานหลากหลายฟังก์ชันสำหรับการรักษามะเร็งอย่างทรงประสิทธิภาพ OhGold4Life เป็นแพลตฟอร์มของระบบนำส่งยาต้านมะเร็งที่สังเคราะห์ได้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เป็นกระบวนการที่ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอนุภาคนี้ถูกปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันด้วยอนุพันธ์ของพอลิเมอร์ชีวภาพ เป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยส่งเสริมให้ OhGold4Life มีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง เพิ่มประสิทธิภาพของตัวยาต้านมะเร็ง และลดผลข้างเคียงในการนำไปใช้

จากผลการทดลองพบว่า OhGold4Life สามารถนำส่งยาต้านมะเร็ง Camptothecin (CPT) และเพิ่มความสามารถในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์สูงกว่า CPT เพียงอย่างเดียวถึง 2.82 เท่า ในขณะเดียวกันเป็นพิษต่อเซลล์ปอดปกติของมนุษย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ระบบนำส่งยานี้ยังแสดงการเข้าสู่เซลล์ได้อย่างจำเพาะเจาะจงด้วยกลไก folate receptor-mediated endocytosis มีฤทธิ์การต้านมะเร็งที่สูง กระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งด้วยระบบที่ดีโดยการเพิ่มการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะพอพโทซิสถึง 13.97% และช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในวัฏจักรเซลล์ระยะ G0-G1

จากผลการทดลองเหล่านี้ จึงแสดงให้เห็นว่าการนำส่งยาต้านมะเร็งด้วย OhGold4Life ในฐานะหนึ่งของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่นี้ เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับเป็นระบบนำส่งยาต้านมะเร็งที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยบำบัดและรักษาโรคมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น และยังช่วยยกคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย