เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศส ในพิธีมอบ “เครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค” แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยพิธีจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

โดยในพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีว่า รัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติ เพื่อเชิดชูเกียรติการทำงานอันยอดเยี่ยมของ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทั้งในฐานะนักวิจัยที่มีผลงานสำคัญโดดเด่นในระดับโลก และในฐานะผู้บริหารงานด้านการวิจัย อันเป็นบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกับประเทศฝรั่งเศส

สำหรับเครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค (Ordre des Palmes Académiques) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส สถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.1808 (พ.ศ. 2351) โดยเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สำหรับพลเรือนตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส ในปัจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มอบให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นอย่างยิ่งทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อดีตปลัดกระทรวง อว. ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค เพื่อ “เชิดชูเกียรติการทำงานอันยอดเยี่ยมในฐานะนักวิจัยและผู้บริหารงานด้านการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย”

ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ได้รับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และประกาศนียบัตรระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านการบริหารได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริหารนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ในทางวิชาการ นพ.สิริฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนําในระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลทางวิชาการที่สําคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น ได้พระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรางวัล ASEAN Young Scientist and Technologist Award ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่อายุ 37 ปี มีประสบการณ์ในตำแหน่งสำคัญทั้งผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และปลัดกระทรวง อว.โดยเพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนตุลาคม 2566