เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่มูลนิธิพุทธรังษี วัดฝอกวงซัน เขตคลองสามวา นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวระหว่างเปิดกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้กรุงเทพมหานคร” ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” โดยใช้พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมจัดกิจกรรมเพื่อสะดวกต่อการให้บริการประชาชน โดยเปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้ลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

กทม.เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จึงได้จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้กรุงเทพมหานคร” ขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินของรัฐ มาอํานวยความสะดวกให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ให้ความปลอดภัยลูกหนี้ พร้อมช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ได้พูดคุยและทำข้อตกลง เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ถูกต้องและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“หัวใจสำคัญที่นายกรัฐมนตรีพูดถึง คือ หน่วยงานภาครัฐต้องมีพื้นที่ให้ลูกหนี้ เพื่อไม่ให้ลูกหนี้หมดหนทาง ซึ่งกทม.ขอเป็นเจ้าภาพในการรับฟังปัญหาและพร้อมจะช่วยเหลือปัญหานี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เลือกจัดที่เขตคลองสามวา เนื่องจากเป็นเขตที่มีลูกหนี้ลงทะเบียนมาก และได้เชิญทุกเขตในกรุงเทพฯ มาร่วมกิจกรรมด้วย

จากสถิติพบว่าลูกหนี้นิยมลงทะเบียนผ่านออนไลน์กว่า 8,000 คน จากลูกหนี้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ดังนั้นในอนาคตจึงต้องพัฒนาการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้มากขึ้น ส่วนวันนี้เป็นประกาศดำเนินการในระบบออฟไลน์ที่จะได้รับข้อมูล คำปรึกษาด้านการเงิน การสร้างงาน สร้างอาชีพ การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ และรับการบริการจากหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

นอกจากนี้กทม.ยังเปิดช่องทางช่วยเหลือด้วยสถานธนานุบาลที่ในเดือนหน้าจะมีการลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.01% หากยอดหนี้จำนำไม่เกิน 5,000 บาท และหากเกิน 5,000 บาทจะลดดอกเบี้ย 20% ซึ่งถือว่าถูกมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการร่วมแก้ปัญหาให้กับประชาชน” รองผู้ว่าฯกทม.กล่าว

ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า เรื่องที่ดีสำหรับครั้งนี้ คือการที่ลูกหนี้ได้สัมผัสถึงการเข้าสู่หนี้ในระบบโดยมีหลากหลายธนาคารให้บริการ ซึ่งการพูดคุยเจรจากันอาจทำให้เปลี่ยนหนี้จากนอกระบบเข้าสู่ในระบบได้ พร้อมกันนี้จะมีการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการสร้างความเข้าใจในวิธีการเพื่อเข้าสู่หนี้ในระบบและการหารายได้มาแก้ปัญหา ซึ่งวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่กทม.ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบอย่างจริงจังต่อไป

ด้านนางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกทม. กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมาลูกหนี้ได้พูดคุยกับเจ้าหนี้จนสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันภายใต้การไกล่เกลี่ยของสำนักงานเขต โดยสามารถดำเนินการปลดหนี้ไปได้แล้วหลายคู่กรณีด้วยการช่วยเหลือของสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยงานในวันนี้นอกจากการมาดำเนินการเรื่องปลดหนี้แล้ว ประชาชนยังสามารถมาใช้บริการอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมกันนำมาให้บริการได้อีกด้วย ซึ่งกทม.จะจัดงานรูปแบบนี้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกจังหวัด อำเภอ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการรับลงทะเบียนพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66 เป็นต้นไป

ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว กทม.โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการประสานสำนักงานเขต 50 เขต ประชาสัมพันธ์วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ และรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) หรือ เว็บไซต์กรมการปกครอง กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ โดยสำนักงานเขตจะมีขั้นตอนดำเนินการ ได้แก่ การตรวจสอบและจัดกลุ่มข้อมูล การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท การรายงานข้อมูลในระบบรายงานของกรมการปกครองภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครอง

สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.66 ถึง วันที่ 17 ก.พ.67 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,342 ราย เป็นผู้ที่ walk in เข้ามา จำนวน 1,344 ราย เป็นลูกหนี้ จำนวน 9,342 ราย เป็นเจ้าหนี้ จำนวน 8,261 ราย รวมยอดหนี้ทั้งหมด จำนวน 909,755,360.12 บาท

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ การสร้างงานสร้างอาชีพ การจัดตลาดแรงงาน การฝึกอาชีพโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และกระทรวงแรงงาน การรับคำขอเพื่อพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล

นอกจากนี้ยังมีบริการจากหน่วยงานกทม. อาทิ บริการทำบัตรประชาชน ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ได้แก่ เอกซเรย์ปอด คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจจอประสาทตา บริการทันตกรรม ตัดผม ตัดแต่งขนสุนัข ทำหมันสุนัขและแมว การจัดนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน นิทรรศการกองทุนการออมแห่งชาติ นิทรรศการด้านการเกษตรและแจกจ่ายพันธุ์ไม้ รวมถึงกิจกรรมของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทิ นวดแผนไทย การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์ OTOP.