เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายทหารรับราชการ 233 ตำแหน่ง โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยส่วนใหญ่เป็นการขยับชั้นยศให้กับนายทหารที่จะเกษียณในปลายปี หลายคนเป็นกลุ่มนายทหาร ตท. 23   ในส่วนกลาโหมเป็นการปรับตำแหน่ง ให้กับทีมฝ่ายเสนาธิการของ รมว.กลาโหม 

สำหรับกองทัพไทยมีตำแหน่งสำคัญเช่น พล.ท.ชิดชนก นุชฉายา รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ขึ้นอัตราพล.อ.ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย , พล.ต.ณัฐพล แสงจันทร์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร ,พล.ต.ทักษิณ สิริสิงห รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รอง ผอ.วปอ.) เป็น ผอ.วปอ. ,พล.ต.ชนุตม์ ศิริธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดน

ทั้งนี้ น.อ.ศราวุธ เมาลานนท์ เป็นผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  กรมข่าวทหาร ,พ.อ.ชัยพร เดชเจริญ เป็นผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร ,พ.อ.อมรินทร์เทศนธรรม เป็นผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ,พพ.อ.วิธัย ลายถมยา เป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหาร

ด้านกองทัพบก พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณรองแม่ทัพน้อยที3 เป็น แม่ทัพน้อยที่3 ,พล.ต.บพิธ ไทยสมัคร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฯ เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  ,พล.ต.นพรัตนนาคจันทึก รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ,พล.ต.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก ,พล.ต.ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต เสนาธิการกองทัพน้อยที่1 เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ,พล.ต.ฉัฐชัย มีชั้นช่วง เสนาธิการกองทัพภาคที่2 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ,พล.ต.สมจริง กอรี รองผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในภาคที่3ฯ เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34 ,พ.อ.ถนัด พหูนนายม เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ,พ.อ.กิตติพงษ์ เนื่องชมภู เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พ.อ.รณภพ วิเชียรวรรณ เป็นผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพากรทหารบก

ส่วนกองทัพเรือ พล.ร.ท,ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ ,พล.ร.ต.อดิศร จินตนุกูล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือเป็นเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ,พล.ร.ต. วิทยา พันธุ์โภคา รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นรองผู้ บัญชาการกองเรือยุทธการ ,พล.ร.ต.นฤทธิ์ สินธวรัตน์ ลองผู้บัญชาการทัพเรือภาค2เป็นรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ พล.อ.ท. สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ ,พล.อ.ท.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นรองเสนาธิการทหารอากาศ ,พล.อ.ต.ไพบูลย์ สิทธิลภ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ,น.อ.นิวัติ พูนสิน เป็นผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  ,น.อ.เอกธนศักดิ์ บุญถนอม เป็นผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ.

ตรวจสอบรายชื่อ 1

ตรวจสอบรายชื่อ 2