เมื่อวันที่ 20 มี.ค. เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ในวาระที่สอง เรียงตามรายมาตรา จำนวน 41 มาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะ กมธ.วิสามัญฯ กล่าวสรุปรายงานของคณะ กมธ. ว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เริ่มพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. ถึงวันที่ 13 มี.ค. 67 ซึ่งถือว่าดำเนินการได้รวดเร็วกว่าที่กำหนดไว้ถึง 2 สัปดาห์ เป็นการพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวม 737 หน่วยรับงบประมาณ โดยในการดำเนินงานของ กมธ.วิสามัญฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุ กมธ.วิสามัญฯ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 8 คณะ ได้ปรับลดงบประมาณลง 9,204 ล้านบาท

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กมธ.วิสามัญฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ จำนวน191 ล้านบาท ไปเป็นงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 43 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ตนและคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยินดี และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มีจำนวน 41 มาตรา โดนมีกรรมาธิการสงวนความเห็นจำนวน 26 คน และมี สส. สงวนคำแปรญัตติ จำนวน 220 คน.