เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2564 มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ด้วยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่จำนวนผู้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถปรับมาตรการโดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรนกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กิจกรรมที่สามารถเปิดได้ โดยมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free setting) และ DMHTTA ควบคุมอย่างเคร่งครัด

1.สถานศึกษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักอนามัย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความจำเป็นและติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด 2.สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กพิเศษ โดยให้สำนักอนามัย กทม. พิจารณาอนุญาต 3.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดไม่เกิน 21.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค (ห้องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของที่นั่งปกติ หากเป็นพื้นที่เปิดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ให้มีผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของที่นั่งปกติ) หากเป็นร้านที่มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ต้องมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน งดการสัมผัสผู้ใช้บริการ นักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่นักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าให้ถอดหน้ากากขณะแสดงได้

4. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึง 21.00 น. สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดในช่วงกลางคืนให้ปิดตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. 5.ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกินร้อยละ 75 ของผู้ใช้บริการปกติ งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 6.โรงภาพยนตร์ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 7.สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ร้านสัก ให้บริการเฉพาะนัดหมาย จนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับร้านสัก ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.

8.ร้านสปา นวดแผนไทย ให้บริการเฉพาะนัดหมาย รายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง จนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับกิจการสปา ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. 9.สวนสาธารณะ สนามกีฬา สระน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่โล่ง หรือในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สำหรับยิม ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดการอบตัวหรืออบไอน้ำ

10.การใช้สนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน แบบมีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. แบบไม่มีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 11.ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้า เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. 12.การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ 13.โรงมหรสพ โรงละคร ขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. เปิดได้ 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด 14.โรงเรียนสอนมวย ยิม สถาบันลีลาศ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด 15.สถานที่ควบคุมน้ำหนัก

16.ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง 17.สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 18.สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เปิดเฉพาะกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานหมั้น โดยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 19.โรงแรม งดการประชุม สัมมนา

ทั้งนี้สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิด จะมีการกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด และทุกกิจกรรมการรวมตัวของบุคคล ห้ามไม่ให้เกิน 25 คน

ส่วนสถานที่ยังคงปิดให้บริการ ประกอบด้วย 1.ผับ บาร์ คาราโอเกะ 2.อาบอบนวด 3.กิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร 4.สวนน้ำ สวนสนุก 5.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก 6.ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม 7.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 8.สนามกีฬาในร่มทุกประเภท (ยกเว้นสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก) 9.สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน) 10.สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ 11.สนามชนโค และ 12.สนามม้า.