พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดย กปน. ได้รับรางวัลทั้งในประเภท “บุคคล” และ “องค์กร” ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ จิตอาสาเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2567 ที่มอบให้แก่ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2567 ด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ น.ส.วิชชุดา เลี่ยมสงวน รองผู้ว่าการ กปน. และ นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล