ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา ในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐ และเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐในส่วนของ อปท. จำนวน 100 คน ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า “พม.จังหวัดเพชรบุรีให้การสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี และเน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ เร่งเพิ่มการจ้างงานคนพิการ เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมเสริมพลังการทำงานเพื่อคนพิการเพชรบุรี”