เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า วธ. โดย ศน. ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้เกิดค่านิยมเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีความกตัญญู ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ โดยในส่วนกลาง จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ วันที่ 1 เม.ย.–15 เม.ย. รวม 15 วัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นกุลบุตรที่สมัครเข้ารับการบรรพชา มีอายุระหว่าง 8-18 ปี จำนวน 99 คน จากนั้นจะมีการอบรมภาคทฤษฎี มีวิชาประกอบด้วย วิชาพุทธประวัติ วิชาธรรม-ศาสนพิธี วิชาเบญจศีล–เบญจธรรม วิชาพอเพียง และภาคปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน กิจวัตรบิณฑบาต กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมสนทนาธรรม และกิจกรรมฝึกเทศนาธรรม ระหว่างวันที่ 2–14 เม.ย. ที่สำนักปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” สาขาวัดพระเชตุพนฯ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีลาสิกขา ในวันที่ 15 เม.ย.

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีในอีก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีงานเดือน 5, นครศรีธรรมราช ประเพณีทำขวัญนาค และอุดรธานี ประเพณีแห่นาคม้าย่อง ทั้งยังได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน 72 จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยคาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศรวมกว่า 100,000 คน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป