เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่งตร. ที่ 494/2564 ลงวันที่ 1 ต.ค. มอบหมายงาน รอง ผบ.ตร. จำแนกเป็น 6 สายงานหลัก โดยมอบหมายงานให้ 1.พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานบริหารกำกับดูแล สกบ., สกพ., สทส., สงป., สง.ก.ตร., สง.ก.ต.ช., ตท. (เฉพาะการลาไปต่างประเทศ) บ.ตร., รพ.ตร.(ยกเว้น นต.) บช.ศ., รร.นรต., บช.น. (เฉพาะ ศฝร.บช.น.) ภ.1-9 (เฉพาะ ศฝร.ภ.1-19) บช.ก. (เฉพาะ ศฝร.บช.ก.) ตชด. (เฉพาะ บก.กฝ.), สตม., (เฉพาะ ศฝร.ตม.) สยศ.ตร. (ยกเว้น ผอ.ผก.ผค.) สท., สลก.ตร., วน. โรงพิมพ์ตำรวจ 

2.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กำกับดูแล บช.น. (ยกเว้น บก.สส., จร. อคฝ. ศฝร.บช.น.) บช.ภ.1-8 (ยกเว้น บก.กค. บก.สส. ศฝร.ภ.1-8) ภ.9 (ยกเว้น ภ.จว.ยล. ปน. นธ. สภ. 4 อำเภอใน จว.สงขลา, บก.กค. บก.สส., บก.สส.จชต., ศฝร.ภ.9 กก.ปพ.) บช.ก. (ยกเว้น บก.ทล., บก.ปพ. ศฝร.) บช.ปส. สยศ.ตร. (เฉพาะ ผอ.)

3.พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานสืบสวน กำกับดูแลงานสืบสวน บช.น. (เฉพาะ บก.สส.) ภ.1-9 (เฉพาะ บก.สส.) บช.สอท., สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, โรงพยาบาลตำรวจ (เฉพาะ สถาบันนิติเวชวิทยา) 4.พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผบ.ตร. รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี กำกับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดี, กมค., ภ.1-9 (เฉพาะ บก.กค.)

5.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กำกับดูแล บช.น. (เฉพาะ บก.จร., บก.อคฝ.) ภ.9 (เฉพาะ ภ.จว.ยะลา., ปน., นธ., สภ. 4 อำเภอจว.สงขลา, บก.สส.จชต., กก.ปพ.) ศปก.ตร.สน., บช.ก.(เฉพาะ บก.ทล.) บช.ทท.,สตม. (ยกเว้น ศฝร.ตม.), ตชด. (ยกเว้น กฝ.) ,บช.ส.(ยกเว้น บก.ส.3) สยศ.ตร.  6.พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ สยศ.ตร. (เฉพาะ ผก.), บช.ก. (เฉพาะ บก.ปพ.), บช.ส. (เฉพาะ บก.ส.3), ตา. (ยกเว้นการลาไปต่างประเทศ), สบร. (ILBA) และงานนโยบายเร่งด่วน (นรด.) 

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้แบ่งงานศูนย์อาชญากรรมพิเศษ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.วิระชัย เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.), ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) พล.ต.อ.สุชาติ เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื่อเพลิง (ศนม.ตร.), ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) และศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.) พล.ต.อ.รอย เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.), ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.), ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) และศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.)

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.), ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.), ศูนย์บริหารงานจราจร(ศจร.ตร.), ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.), ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.) พล.ต.อ.สุทิน เป็นหัวหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.), ศูนย์บริหารงานสอบสวนคดีอาญา (ศส.ตร.) พล.ต.อ.ปิยะ เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) มี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.) เป็นหัวหน้าศูนย์ร่วมกัน