เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet พร้อมกับออกเงื่อนไขการใช้จ่าย ที่น่าสนใจ ดังนี้

(1) ระหว่างประชาชนกับร้านค้า: ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face) กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็ก ที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก

(2) ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า: ร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

ประเภทสินค้า: สินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ (Negative List) จำนวน 16 รายการ และในอนาคตอาจเพิ่มรายการใหม่ๆ ได้อีก

 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล
 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. ยาสูบ
 4. กัญชา
 5. กระท่อม
 6. พืชกระท่อม
 7. ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม
 8. บัตรกำนัล
 9. บัตรเงินสด
 10. ทองคำ
 11. เพชร
 12. พลอย
 13. อัญมณี
 14. น้ำมันเชื้อเพลิง
 15. ก๊าซธรรมชาติ
 16. บริการต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมได้