ล่าสุด ทาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้อัปเดตความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ได้แล้วดังนี้

ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ มีเงื่อนไข ได้แก่

  • การให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน
  • ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย
  • ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

วิธีการลงทะเบียนมี ดังนี้

  1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่
  2. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
  3. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129
  4. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284
  • การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่
  • สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
  • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก ในใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง มีตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิครั้งแรก ดังนี้

ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก

ช่วงเวลาการลงทะเบียน      ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก

1-31 มีนาคม 2567               พฤษภาคม 2567

1-30 เมษายน 2567              มิถุนายน 2567

1-31 พฤษภาคม 2567         กรกฎาคม 2567

ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

ช่วงเวลาการลงทะเบียน                      ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

26 กุมภาพันธ์-25 มีนาคม 2567          พฤษภาคม 2567

26 มีนาคม-25 เมษายน 2567             มิถุนายน 2567

26 เมษายน-25 พฤษภาคม 2567       กรกฎาคม 2567

สำหรับส่วนลด ค่าไฟฟ้าและค่าประปา

1.1) สวัสดิการค่าไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาลโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด

1.2) สวัสดิการค่าน้ำประปา สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยในกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาด้วยตนเองทั้งหมด