หลายองค์กรจึงได้จัดทำหลักสูตรด้านความยั่งยืนขึ้นมา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกได้อย่างทันท่วงที  หนึ่งในหลักสูตรที่น่าสนใจคือ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 หรือ KU VIPS 2  จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์  ได้ฉายภาพให้เห็นภาพหลักสูตรว่า หลักสูตรนี้ จัดเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการหรือองค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการ และหรือ ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ นำความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ไปปฏิบัติและบูรณาการกับบริหารจัดการองค์กรอย่างจริงจัง อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

หลักสูตรนี้จัดขึ้นมา เปรียบเสมือนอีกหนึ่งใบเบิกทางในการนำพาองค์กรก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  พร้อมทั้งเตรียมพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกได้อย่างทันท่วงที นำไปสู่ต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจและภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และชุมชน สู่ความยั่งยืนและยังคงมุ่งมั่นสั่งสม แสวงหาและเร่งพัฒนาความรู้ให้เจริญงอกงาม  ทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรมเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปอีกด้วย

ด้าน ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตร KU VIPS กล่าวว่า คณะสังคมศาสตร์  ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้าง คุณค่า นวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน KU VIPS และปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็น KU VIPS รุ่นที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จจาก  KU VIPS รุ่นที่ 1 ด้วยการสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาล เข้ามาบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำผลลัพธ์การเรียนมาจัดทำโครงงานกลุ่มหรือโครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม.