สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้ชื่อ “โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ในการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ จนเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาสู่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในวงกว้างผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ อีกทั้งเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ภายใต้การทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี

มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือดำเนินโครงการดังกล่าว โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาใช้เป็นงบประมาณในการจัดทำสื่อ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาพยนตร์สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ” และแอปพลิเคชัน“ก้าวเพื่อชัยชนะ”
ภาพยนตร์สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ” จัดทำภาพยนตร์สารคดี จำนวน 66 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 25 นาที โดยสารคดีดังกล่าวได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของบุคคลที่น้อมนำหลักคำสอน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการดำเนินชีวิตและราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยทีมงานได้ใส่ใจทุกรายละเอียดในการถ่ายทำและออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับทีมงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสัมภาษณ์และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายให้สารคดีชุดนี้เป็นบทเรียนและตัวอย่างแห่งความสำเร็จจากการพัฒนา เพื่อให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และได้ความรู้ที่สอดแทรกไปพร้อมๆ กัน

โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ออกอากาศภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ ในสถานีโทรทัศน์ ประกอบด้วย สถนีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV1) / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ / สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ / สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก / สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 (TPTV) / สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT /สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 /สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 และสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทรู วิชั่นส์ ช่อง 784 โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 และออกอากาศต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

แอปพลิเคชัน “ก้าวเพื่อชัยชนะ” ถ่ายทอดแนวคิดทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านแอปพลิเคชัน “ก้าวเพื่อชัยชนะ” ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยเนื้อหาในแอปพลิเคชันประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
• ก้าวเพื่อเรียนรู้ ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบของพอดแคสต์ นำเสนอเรื่องราวหลากหลายที่ประชาชน อาจยังไม่เคยรู้ ผ่านบุคคลผู้ซึ่งได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ จำนวน 30 ตอน ซึ่งนอกจากจะสามารถรับฟังผ่าน เแอปพลิเคชัน “ก้าวเพื่อชัยชนะ” แล้ว ยังสามารถรับฟังได้จากแอปพลิเคชัน “สปอตติฟาย” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในการรับฟังพอดแคสต์อีกด้วย
• ก้าวที่ยั่งยืน นำเสนอสินค้าของภัทรพัฒน์ ผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย รวมถึงแนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
• ก้าวของพ่อ นำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที / หลักการทรงงาน / เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
• ก้าวเพื่อชัยชนะ นำเสนอภาพยนตร์สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ” สารคดีที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง จากจุดเริ่มต้นสู่ก้าวแห่งชัยชนะ ในรูปแบบสารคดีจำนวน 66 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 25 นาที และภาพยนตร์ตัวอย่าง (Teaser) ความยาว 3 นาที

นอกจากเนื้อหาทั้ง 4 ส่วนแล้วยังมีในส่วนของการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนา และช่องทางการบริจาค ช่องทางเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ

โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัยเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและองค์ความรู้ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาให้ประชาชนโดยเฉพาะ คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกเรื่องราว เป็นเสมือนห้องเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคล่องตัว เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน เป็นความสำเร็จสู่ “ก้าวเพื่อชัยชนะ” ได้อย่างแท้จริง