เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอดุลย์ วันดี ผอ.ป.ป.ช.ประจำ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวรปภา ชัยพรมมา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ นายวรฉัตร ส่งสุข พนักงานไต่สวนระดับสูง ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษช่วงที่ผ่านมา โดยใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด

นายอดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 73/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบมอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีกล่าวหานายธนกฤต ดุษฎีกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กับพวก มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ได้มีคำพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 นายธนกฤต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม)152 (เดิม) รวม 365 กระทง นายอภิวัฒน์ ภักดี จำเลยที่ 2 นายหนูเหลี่ยง พันธ์ดี จำเลยที่ 3 นายเคน ปัสราษฎร์ จำเลยที่ 4 และนายธันยบูรณ์ พวงบุตร จำเลยที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 (เดิม) 152 (เดิม) ประกอบมาตรา 86 จำเลยที่ 2 รวม 194 กระทง จำเลยที่ 3 รวม 169 กระทง จำเลยที่ 4 รวม 68 กระทง จำเลยที่ 5 รวม 30 กระทง

การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) 152 (เดิม) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) 152 (เดิม) ประกอบมาตรา 86 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86

จำเลยที่ 1 จำคุก 1,825 ปี จำเลยที่ 2 จำคุก 582 ปี 776 เดือน จำเลยที่ 3 จำคุก 507 ปี 676 เดือน จำเลยที่ 4 จำคุก 204 ปี 212 เดือน จำเลยที่ 5 จำคุก 90 ปี 120 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วจำคุกจำเลยทั้งห้าคนละไม่เกิน 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) กับให้จำเลยที่ 1 พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 27 ธันวาคม 2565) และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของจำเลยที่ 1 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561มาตรา 81 ประกอบมาตรา 93 วรรคสอง

อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ได้รายงานตามหน้าที่และอำนาจตามที่นายอำเภอเบญจลักษ์เสนอ โดยให้เหตุผลนายธนกฤต ดุษฎีกุล พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวในวาระดังกล่าวแล้ว 6 ปี 2 เดือน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการสั่งให้นายธนกฤต ดุษฎีกุล และนายอภิวัฒน์ ภักดี พ้นจากตำแหน่งได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องสอบสวนตามมาตรา 90/1 และมาตรา 92 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหา ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด