พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม ภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ และเครื่องเขียนพระราชทานแด่สามเณรในโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีปิดโครงการฯ โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นผู้เชิญมาถวาย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย” กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ได้แสดงความงาม 3 ประการให้ปรากฏในสังฆมณฑลนี้ คือ 1.ความงามในเบื้องต้น เพราะการธำรงพระธรรมวินัยให้มั่นคงเป็นหลักฐานในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติด้วยบุพเจตนาที่ตั้งไว้ดี มุ่งความดำรงถาวรแห่งพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ โดยไม่ทิ้งหลักการที่ว่า พระธรรมวินัยเป็นพระศาสดา เป็นพระบรมครูผู้แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตราบใดที่ยังมีพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่อย่างมั่นคง พระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่ตราบนั้น วัดตะโก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีประธานดำเนินงาน อาจารย์ผู้ทรงปาติโมกข์ อาจารย์พี่เลี้ยง รวมถึงภาคราชการผู้สนับสนุน จึงมีสามัคคีธรรม หวังการธำรงอยู่แห่งพระศาสนา ปรารภมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา มาเป็นปฐมเหตุดำริโครงการนี้ นับเป็นกุศลเจตนาที่งดงามในเบื้องต้น

2. ความงามในท่ามกลาง ได้แก่เจตนาและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ทำงานทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้อยู่ประจำยังสถานที่อบรมนี้ตลอดเดือน เม.ย. ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้อง สามารถประคองความเพียรของสามเณรในการท่องเพื่อทรงจำ การทำกิจกรรม กิจวัตรที่กำหนดเป็นหลักสูตรอบรม จนเป็นผู้มีวินัยในตน สามารถท่องปาติโมกข์จบได้รับอนุมัติให้ผ่าน จำนวนตามเป้าหมายที่คาดไว้ การรักษาน้ำใจของหมู่คณะที่ร่วมกันทำงานประสานความร่วมมือโดยถือความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ทั้งการอุปถัมภ์ของท่านพุทธศาสนิกชน ผู้บำรุงด้วยปัจจัย 4 ทำให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น น่าชื่นชมยิ่ง

3. ความงามในที่สุด ได้แก่ความสำเร็จระยะแรกของโครงการที่สามารถนำสามเณรจากทั่วประเทศรวม 17 จังหวัด มาฝึกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมอันเป็นฐานการพัฒนาชีวิตมนุษย์นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของจิตต่อไป นับว่าได้ทำให้สามเณรเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา เป็นผู้รักษาสืบทอดพระธรรมวินัย ผ่านวิธีการทรงจำพระปาติโมกข์ ที่มีผู้สอบได้จำนวนมาก เป็นความยากที่สามเณรสามารถทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ จึงจัดเป็น “สังฆโสภณ” ผู้ยังหมู่คณะให้งดงาม เป็นผู้แกล้วกล้าในท่ามกลางสงฆ์ เป็นผู้องอาจ จักประกาศพระวินัยให้ปรากฏสืบไป