เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้แผนการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีความคืบหน้าไปมาก ภายใต้การดำเนินการ 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดเสวนา “รูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย” เป็นการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นานาชาติ, พัฒนาครูต้นแบบเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ, การจัดมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองใน 4 ภูมิภาค, การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”, การจัดประกวดสื่อวีดิทัศน์/ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และ Roadshow นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

“โดยมีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ร่วมดำเนินงาน ทั้งการจัดทำแผนแม่บท การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และการพัฒนาแกนนำประวัติศาสตร์ สำหรับแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปี 2567 ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในปัจจุบัน มีการจัดมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 4 ภูมิภาค โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2567 ที่ จ.แพร่ ครั้งที่ 2 จัดในเดือน ก.ค. 2567 ที่ จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 จัดในเดือน ส.ค. 2567 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 4 จัดในเดือน ส.ค. 2567 ที่ จ.ลพบุรี” รมช.ศธ. กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้รูปแบบของกิจกรรม ประกอบด้วย การแต่งตัวพื้นเมืองไทยประยุกต์ร่วมงาน, การรวมร้านค้าหลากหลายในจังหวัด, Exhibition ประจำจังหวัด, การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์จากนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนต้นแบบ, การเสวนาด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจะมีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1-10 การนำเสนอ Best Practice เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ การเสวนาประเด็นทางประวัติศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายเพิ่มเติมว่าจะให้มีการจัดงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองใน 4 ภูมิภาค โดยในวันที่ 28 ก.ค. 2567 จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชื่อมโยงความมีคุณูปการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อสังคมไทย พร้อมกันนั้นในวันดังกล่าวจะมีการจัดงานใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ รวมทั้งจัดกิจกรรม Roadshow นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศด้วย