ตามที่โครงการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 โครงการ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้ติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2567 เพื่อกำหนดมาตรการเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ได้ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาว บริเวณซอยน้ำทิพย์ไปทางทิศเหนือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอกาฬสินธุ์ โดยมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทั้งสองรายแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา ส่วนที่เหลืออีก 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา 4 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ภายใน 15 พฤษภาคม นี้ และในส่วนอีก 2 โครงการฯ ที่เหลือ กรมฯ ได้มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด หากผู้รับจ้างยังไม่มีการแก้ไขปัญหาภายใน 2 สัปดาห์ กรมฯ จะดำเนินการยกเลิกสัญญา เช่นเดียวกัน

โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว มีผลให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ไม่มีสิทธิในการยื่นขอรับงานจากกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกต่อไป และยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกรมฯ จะแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งมีผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถรับงานจากทางราชการได้อีก โดยกรมฯ จะเร่งรัดจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังได้นำมาตรการเข้มข้นมาใช้ในการจัดจ้างงบประมาณปี 2567 โดยผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างทำงานของกรมฯ และมีความล่าช้าเกิน 15% จะไม่มีสิทธิเข้ายื่นเสนอราคากับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการยื่นประกวดราคาจ้างที่จะมีขึ้นในปีนี้อีกด้วย