สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนับเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากประชากรมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรมาก ไม่คุ้มค่า ตลอดจนเกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด

ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันตระหนักและเห็นความสำคัญของการร่วมอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า การสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการบริโภคและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นจุดเริ่มต้นการคลี่คลายปัญหาในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

“เมื่อใดที่ต้นไม้ต้นสุดท้ายถูกโค่นลง ปลาตัวสุดท้ายถูกจับ แม่น้ำสายสุดท้ายกลายเป็นพิษ เมื่อนั้นเงินไม่ได้มีค่า เพราะเงินกินไม่ได้” หนึ่งในถ้อยคำของเยาวชนที่ชนะเลิศบนเวทีการประกวดเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

โครงการเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมา วิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกล่าวว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงสื่อสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เวทีครั้งนี้เป็นพื้นที่ในการปลูกฝังการไม่กระทำการทุจริตทำลายสิ่งแวดล้อม (Anti green corruption) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บทบาทของเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Anti-green Corruption) ด้วยความรู้ความสามารถผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสถาบันการศึกษาและในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชน ในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศให้ยั่งยืนต่อไป”