เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม 4 ฉบับ ของกระทรวง อว. ซึ่งมีสาระสำคัญที่เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบการอุดมศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ อาทิ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ (Real sector) รวมถึงผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในอนาคต (Reinvent learning system) โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive change) และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินพันธกิจไปในทิศทางที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

“กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษานี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับบทบาทของระบบการอุดมศึกษาสู่ระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และเพิ่มศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยอาศัยการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง” น.ส.ศุภมาส กล่าว