สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2567 (เวลา 16.30 นาฬิกา) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) สภาวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมมือจัด “โครงการอบรม หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการไทย  รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการอบรมภาษาจีนกลาง ระหว่าง 10 กันยายน 2567 – 4 กรกฎาคม 2568 ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

  • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมสำหรับผู้สมัคร ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลด