พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการบิดเบือนหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ว่า เป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจทุกฝ่าย หากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้เผยแผ่ หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการที่จะมีเครื่องพึ่งทางใจหรือหนทางในการรับมือกับความทุกข์ในยุคปัจจุบัน แต่นอกจากศรัทธาแล้วในทางพระพุทธศาสนานั้นยังต้องประกอบด้วยปัญญาอีกด้วย สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการบิดเบือนคำสอนทางพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน ประการแรกคงต้องพิจารณาในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก เมื่อไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้บางคนเข้าใจคำสอนที่ผิดพลาด และส่งต่อความเชื่อที่ผิดพลาด เกิดความสับสนในสังคม อีกประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับบางกรณีก็เป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น แต่ประเด็นที่น่าห่วงก็คือการขาดแคลนผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ผ่านการศึกษาอบรม ปัจจุบันมีพระนักเผยแผ่ในประเทศไทยที่ผ่านการอบรมจากสถาบันการศึกษาในระบบไม่เกิน 30,000 รูป ที่จะต้องมีส่วนในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับพุทธศาสนิกชนในประเทศกว่า 60 ล้านคน อีกประเด็นสำคัญที่ต้องยอมรับกันว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่อยู่ในสังคมมาโดยตลอด โดยปัจจุบันที่สังคมสามารถรับรู้ปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนแล้วเกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้คนในสังคมรับรู้ข่าวสารและร่วมแสดงออกเป็นวงกว้าง

รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ กล่าวต่อไปว่า มีหลักการในพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธ เรียกว่า องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา 5 ข้อ คือ 1. มีศรัทธา 2. มีศีล 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 5. การขวนขวาย ทะนุบำรุงอุปถัมภ์พระสงฆ์ และกิจการพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา หากเราเอาใจใส่ในหลักองค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา 5 ประการ พระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ด้วยดี แต่เวลานี้คนไทยขาดคุณสมบัติดังกล่าวกันมาก ขณะเดียวกันในการน้อมนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหา ป้องกันการบิดเบือนคำสอนนั้น ต้องมีการศึกษาหลักการให้ถูกต้อง พระพุทธเจ้าทรงวางหลักการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา รวมแล้วเรียกว่าไตรสิกขา ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวควรมีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มในสังคม และมีคำแนะนำเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น