ทั้งนี้ ในช่วงหลังนี้ ปัจจัยเรื่องความยั่งยืน และโจทย์ SDG ก็มีอิทธิพลในการแข่งขันมากขึ้น ทำให้มี VC สนใจแย่งกันลงทุนใน Start Up ที่มีนวัตกรรมแก้ปัญหาความยั่งยืน ทั้ง VC และ Start Up นอกจากช่วยกันทำให้กิจการเติบโตแบบก้าวกระโดดดัง Unicorn แล้ว Unicorn ตัวใหม่ ๆ ยังทำหน้าที่กอบกู้โลกของเราจากความไม่ยั่งยืนต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นการแข่งขัน Start Up ในปัจจุบัน ผู้แข่งขันต้องเตรียมข้อมูลในมิติเรื่องความยั่งยืนไว้จูงใจ VC ให้มาก ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจับมือกันกู้โลกได้แน่น ๆ ทั้ง Start Up และ VC ต้องรู้ว่าแต่ละฝ่ายมองหาอะไร เพื่อประสานจุดร่วมให้โดดเด่น และเพื่อปิดดีลโดยเร็ว รวมไปถึงถูกใจทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืน

“VC มองหาอะไรใน Start Up” ก็พอจะแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนวัตกรรมที่จะ Disrupt กิจการแบบเดิม ๆ

2.สุดยอดทีมงาน ทีมงานที่มีความสามารถครบทุกด้าน มีความเชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีมสอดประสานกัน

3.ศักยภาพการทำตลาด มีการวิเคราะห์ตลาดที่ชัดเจน เข้าตลาดถูกช่อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4.การเติบโตแบบก้าวกระโดด ไม่ใช่แค่ค่อย ๆ โต และมีแนวโน้มที่จะขยายตัว และเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

5.รูปแบบธุรกิจชัดเจน มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย กำไรขาดทุน ผลตอบแทนที่ชัดเจน

6.จุดเด่นที่แตกต่าง จุดเด่นที่กิจการอื่นไม่มีและเลียนแบบได้ยาก เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

7.กลยุทธ์การถอนทุนเพื่อทำกำไร เมื่อธุรกิจก้าวหน้าจะถอนทุนร่วมกันแบบไหนให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

8.ความยั่งยืนและการแก้ปัญหาใหญ่ในสังคม จะกอบกู้โลกให้ยั่งยืน และรํ่ารวยไปพร้อมกัน

“Start Up มองหาอะไรใน VC” สามารถจำแนกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

1.เงินทุนที่มีความยืดหยุ่น อยากได้ผู้ร่วมลงทุนที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนรวดเร็วตามสถานการณ์ที่ผกผันต่าง ๆ ได้

2.ที่ปรึกษาทางยุทธศาสตร์ ที่ต้องการเพื่อนคู่คิด ที่ช่วยกันมองทิศทางธุรกิจและความเสี่ยงต่าง ๆ

3.ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ต้องการชื่อเสียงของ VC มาช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ Start Up ที่ยังใหม่

4.เครือข่ายเพื่อขยายกิจการ VC ที่มีเครือข่ายกว้างขวางจะช่วยการขยายตัว Start Up ได้รวดเร็วขึ้น

5.ข้อมูลธุรกิจเชิงลึก VC ที่มีชื่อเสียงจะมีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลัง มี Know How แถม Know Who ให้อีกด้วย

6.พันธมิตรระยะยาว อยากได้พันธมิตรระยะยาว เพื่อเติบโต มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปด้วยกัน

7.กลยุทธ์ถอนทุนเพื่อทำกำไร เมื่อธุรกิจก้าวหน้าจะถอนทุนร่วมกันแบบไหน ให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

8.คู่คิดเพื่อสร้างความยั่งยืน เมื่อ Start Up มี Passion เรื่องความยั่งยืน VC ที่ส่งเสริมเรื่องนี้มักจะมีเครือข่าย มีข้อมูลเชิงลึก มีอิทธิพลในวงการ ที่ช่วยกอบกู้โลกไปด้วยกัน

เมื่อดูความต้องการของทั้ง Start Up และ VC จะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่าย มีเป้าหมายชัดเจนทางการเงิน ที่อยากได้
ผลตอบแทนที่ดีและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย Start Up ทำหน้าที่พัฒนานวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางการตลาด และ VC เป็นแหล่งทุน เพื่อให้กิจการเริ่มต้นหมุนไปได้ และช่วยแนะนำแนวทาง กับเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดอัตราเร่งและกระตุ้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด

นอกจากเป้าหมายทางการเงินร่วมกันแล้ว ที่สำคัญคือมี Passion เรื่องการแก้ปัญหาความยั่งยืนในข้อนั้น ๆ ร่วมกันอีกด้วย…เราสามารถรํ่ารวยได้ ไปพร้อมกับการทำสิ่งดี ๆ เพื่อแก้ปัญหาให้สังคมและกู้โลกใบนี้ให้ยั่งยืนไปพร้อมกัน.