นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงาน “วันดื่มนมโลก ปี 2567“ บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ซึ่งตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย มีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนม และผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

อย่างไรก็ตาม พบว่าสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย มีการบริโภคนมที่น้อยมากถ้าเทียบกับอัตราการบริโภคนมของทั่วโลก ซึ่งมีอัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มภายในประเทศประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี ถ้ารวมผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจะอยู่ที่ 22 ลิตร/คน/ปี (ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลก) สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่มีส่วนสูงสมส่วนยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม จึงได้ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และการสร้างช่องทางการเข้าถึงนม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมและรับประทานผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น

“วันดื่มนมโลก เป็นการบูรณาการของภาคส่วนในอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นําผลผลิตและผลิตภัณฑ์นมใหม่ๆ มาแสดงให้ประชาชนได้รับความรู้ และมีทัศนคติการดื่มนมที่ถูกต้อง เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนม เน้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย เพราะหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดื่มนม ก็จะเลือกบริโภคนมให้มากขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง ภาคอุตสาหกรรมนมเข้มแข็ง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตน้ำนม คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ“