เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ ดังนี้ 1. พระธรรมกวี วัดราชาธิวาส ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมวชิรมงคล 2.พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า พระพรหมวัชราจารย์ 3.พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมวชิรากร 4.พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมวัชรเมธี 5.พระเทพปริยัติมงคล วัดจองคำ จ.ลำปาง ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมมงคลวัชโรดม

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต หรือ “เจ้าคุณอนิลมาน” วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 15 รูป ดังนี้ 1.พระเทพพัชรญาณมุนี สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมพัชรญาณมุนี 2.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต หรือ “เจ้าคุณอนิลมาน” วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ 3.พระเทพวัชรบัณฑิต “เจ้าคุณสมจินต์” วัดปากน้ำ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวัชรบัณฑิต 4.พระราชปริยัติมุนี หรือ “เจ้าคุณเทียบ” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชราจารย์

พระราชปริยัติมุนี หรือ “เจ้าคุณเทียบ” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

5.พระราชวชิรญาณ วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพัชรญาณมุนี 6.พระเมธีวชิรโสภณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชรบัณฑิต 7.พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง จ.สระบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภาวนาพัชรญาณ 8.พระครูกันตสีลสัมบัน วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวัชรญาณเวที 9.พระครูปลัดอนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรญาณ 10.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล) วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาวชิโรดม 11.พระอธิการอินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดอุดมมงคลวนาราม จ.อุดรธานี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชภาวนาวชิรากร 12.พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม วัดเกษรศีลคุณ จ.อุดรธานี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรธรรมาจารย์ 13.พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรธรรมวิธาน 14.พระครูถิรธรรมรัต วัดราษฎร์อุปถัมภ์ จ.พังงา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรญาณโสภณ 15.พระเบร็ท อจโล ที่พักสงฆ์อานันทคีรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรญาณมุนี