กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาของชาติสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ส่งเสริมนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการจัดเตรียมนักกีฬา, บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ตลอดจนดูแลสวัสดิการนักกีฬา และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการเตรียมนักกีฬา, การฝึกซ้อม, การจัดสรรเงินรางวัล, การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาในด้านต่างๆ รวมถึงสร้างเสริมการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนไทย

ล่าสุด กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านกิจกรรม “โครงการปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน” (Friendships Bike 2024 Thailand-Cambodia) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนากีฬาของประเทศไทย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน มีความสนใจและเล่นกีฬามากขึ้น และเสริมการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนไทย

สำหรับกิจกรรม “โครงการปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน” (Friendships Bike 2024 Thailand-Cambodia) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองกำลังสุรนารี และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุภภาคส่วนในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันไปสู่งานระดับประเทศและนานาชาติ ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นอีเวนต์ประจำปี กระตุ้นเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อประชาชน ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติต่อไป

กิจกรรม “โครงการปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน” (Friendships Bike 2024 Thailand-Cambodia) ครั้งนี้ จะมีจุดปล่อยตัวที่จุดผ่านแดนช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นคณะนักกีฬาจะปั่นผ่านเส้นทางสายสำคัญๆ ไปจนถึงจุดผ่านแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนจะไปเข้าเส้นชัยที่โอเสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา รวมระยะทางการแข่งขันทั้งสิ้น 149 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะมีนักปั่นเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน เลยทีเดียว

นอกจากกิจกรรมการปั่นจักรยานของสองประเทศแล้ว ยังจะมีการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาจักรยานให้กับโรงเรียนบ้านโจรก, โรงเรียนบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านโพนทอง อีกด้วย.