เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพร ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดนำร่องในภาคเหนือที่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้นำความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา 40 มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งหากสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ทั้งกรณีการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร โดยสามารถเลือกสมัครในทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่ 1 ที่ชำระเงินสมทบเริ่มต้นเพียงเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท

โดยในปัจจุบันพบว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนสำนักงานประกันสังคม ที่จะต้องดูแลให้ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้มีหลักประกันในการดำรงชีวิต ที่มั่นคง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนต้นเตย และเพาะเลี้ยงปลาแรดในกระชัง ซึ่งถือเป็นปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนของจังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 31,987 ราย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันสังคมมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่าย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีเครือข่ายอีกด้วย

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเสริมว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ เป็นการจัดงานในรุ่นที่ 4 ซึ่งการจัดงานทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างมาก และอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เข้ามาเป็นครอบครัวประกันสังคม เพื่อรับสิทธิการคุ้มครองกรณีต่าง ๆ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานภาคอิสระทุก ๆ คน