เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ข้าราชการในสถานศึกษา ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ยึด หรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามมาตรา 17 (3) ในบริเวณสถานศึกษาได้นั้น เป็นเรื่องที่ดี จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในวัยอยากรู้ อยากทดลอง มีการแอบลักลอบนำเข้าโรงเรียน ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ออกตรวจค้นบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณหน้าประตูโรงเรียน รวมทั้งบริเวณในและนอกสถานศึกษาทุกวัน ซึ่งเป็นการสนธิกำลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน กวดขัน เฝ้าระวัง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อพบเห็นผู้ปกครองนำเข้ามา ในขณะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมตรวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ไม่สามารถดำเนินการได้เอง เนื่องจากบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจดำเนินการยืด หรืออายัด แต่หากได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ ยืนยันว่าการได้รับแต่งตั้งดังกล่าวไม่ได้เป็นการเพิ่มงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะเรื่องนี้เป็นภาระงานปกติที่ครูต้องดูแลนักเรียน ป้องกัน เฝ้าระวัง ให้องค์ความรู้ รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้ว” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว