เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 1.พระธรรมเมธี วัดจันทนาราม จ.จันทบุรี ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราลังการ 2.พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรรังษี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระธรรมวชิรญาณ

พร้อมกันนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 71 รูป ดังนี้ 1.พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส เป็น พระธรรมวชิรคุณ 2.พระเทพสีลาภรณ์ วัดป่าพุทธรังษี เครือรัฐออสเตรเลีย เป็น พระธรรมวชิรังษี 3.พระเทพประสิทธิมนต์ วัดศรีสุดาราม เป็น พระธรรมวชิรคุณาธาร 4.พระเทพภาวนาวิกรม วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ เป็น พระธรรมภาวนาวชิรคุณ 5.พระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี เป็น พระธรรมวชิรสุนทร 6.พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา เป็น พระธรรมวชิรปัญญาภรณ์ 7.พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยามราม เป็น พระธรรมวชิโรดม 8.พระราชธรรมโกศล วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อจ.อุบลราชธานี เป็น พระเทพวชิโรบล 9.พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระเทพวัชรธรรมภาณี 10.พระราชรัตนเมธี วัดศรีเอี่ยม เป็น พระเทพวชิราลังการ

พระเทพประสิทธิมนต์

11.พระราชปริยัติบัณฑิต วัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระเทพพัชรบัณฑิต 12.พระราชมงคลรังษี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เป็น พระเทพมงคลวชิรรังษี 13.พระราชธีราภรณ์ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี เป็น พระเทพวชิรธีราภรณ์ 14.พระราชอุดมมงคล วัดภคินีนาถ เป็น พระเทพมงคลวชิโรภาส 15.พระราชพรหมจริยคุณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระเทพวชิรคุณาธาร 16.พระราชเสนาบดี วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เป็น พระเทพสมุทรวัชราจารย์ 17.พระราชวิสุทธิเวที วัดปากน้ำ เป็น พระเทพชิรธีรคุณ 18.พระราชวรเวที วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เป็น พระเทพวชิรสุตาภรณ์ 19.พระราชสารโสภณ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็น พระเทพวชิรปัญญาภรณ์ 20.พระศรีสุธรรมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระราชวชิรธรรมเวที 21.พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เป็น พระราชวชิรคณี 22.พระพิพัฒนกิจวิธาน วัดวชิรธรรมสาธิต เป็น พระราชวชิรธรรมาภรณ์ 23.พระพิพัฒน์ศาสนธำรง วัดม่วง เป็น พระราชวัชรพัฒนาทร 24.พระวิเชียรโมลี วัดหนัง เป็น พระราชวชิรรังษี 25.พระพิศาลญาณวงศ์ วัดยางขาวสุทธาวาส จ.พิจิตร เป็น พระราชวชิรคุณาธาร 26.พระศรีศาสนวงศ์ วัดบางนาใน เป็น พระราชวชิรสารเวที 27.พระกิตติวิมล วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวชิรสิทธิ 28.พระสิริจริยาลังการ วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เป็น พระราชวัชรญาณโมลี 29.พระชยานันทมุนี วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน เป็น พระราชนันทวัชรบัณฑิต 30.พระประชาธรรมนาถ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระราชวชิรประชานาถ

พระเทพเวที

31.พระวิมลศาสนวิเทศ วัดไทยนอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็น พระราชวชิรศาสนวิเทศ 32.พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จ.สมุทรสาคร เป็น พระราชวัชรสาครคณี 32.พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระราชวชิรเมธี 34.พระศรีปริยัติสุธี วัดสร้อยทอง เป็น พระราชปริยัติวัชรสุธี 35.พระภาวนาประชานุกูล วัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระราชวชิรภาวนาโกศล 36.พระชัยสิทธิสุนทร วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี เป็น พระราชวัชรสิทธิสุนทร 37.พระครูสุกิจวิศาล วัดทิพพาวาส เป็น พระวชิรวุฒาจารย์ 38.พระครูสุนทรธรรมพินิจ วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระสุนทรวชิรนายก 39.พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ พิชิต วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็น พระปริยัติวชิโรดม 40.พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ วัดตาลล้อม จ.ชลบุรี เป็น พระชลธารวชิรคุณ 41.พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี เป็น พระวัชรสิงหบุราจารย์ 42.พระครูสุธีจริยวัฒน์ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น เป็น พระสุธีวชิรธรรม 43.พระครูธรรมสารรักษา วัดบรรหารแจ่มใส จ.สุพรรณบุรี เป็น พระสุพรรณวัชราจารย์ 44.พระครูสันติพัชรสาร วัดดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระพิศาลพัชรกิจ 45.พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ วัดท่าปุย จ.ตาก เป็น พระวัชรบุราจารย์ 46.พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม วัดสิริสีลสุภาราม จ.ภูเก็ต เป็น พระศรีวชิรคุณ 47.พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต วัดอนงคาราม เป็น พระศรีวชิรดิลก 48.พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี เป็น พระศรีวัชรปัทมคุณ 49.พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระศรีวชิโรภาส 50.พระมหาศุภเดช สุภเตโช วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระศรีวชิรธรรมถาวร

พระเทพเสนาบดี

51.พระมหานพพร อริยญาโณ วัดอรุณราชวราราม เป็น พระเมธีวชิรกวี 52.พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ ธนะเมศฐ์ วัดกัลยาณมิตร เป็น พระวชิรธรรมกวี 53.พระมหาสมบูณ์ วุฑฺฒิกโร วัดศรีสุดาราม เป็น พระปัญญาวัชรบัณฑิต 54.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวัชราจารย์ สิริชัย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น พระวชิรรัตนสุธี 55.พระครูปริยัติโพธิสุนทร วัดอุดมธานี จ.นครนายก เป็น พระอุดมวชิรนายก 56.พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ ธรรมทส วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระวชิรภาวนาภิรัต 57.พระครูไพศาลกิจจานุกูล วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี เป็น พระปริยัติวัชราภรณ์ 58.พระครูปริยัติโพธิวิเทศ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เป็น พระวชิรโพธิวิเทศ 59.พระครูโสภณภัทรกิจ วัดทรงศิลา จ.ชัยภูมิ เป็น พระวัชรชัยโสภณ

พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ

60.พระครูวิจิตรวราลังการ วัดสำปะซิว จ.สุพรรณบุรี เป็น พระอุดมวชิรโมลี 61.พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม เป็น พระสมุทรวชิรโสภณ 62.พระครูภาวนาวิมล วัดสระกะเทียม จ.นครปฐม เป็น พระภาวนาวชิรวิมล 63.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ บุรมณ์ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร เป็น พระวิริยวัชรญาณ 64.พระครูประโชติบุญญาภรณ์ วัดหนองพลวงน้อย จ.นครราชสีมา เป็น พระภาวนาวชิราทร 65.พระครูปลัด สมาน ชุติมนโต วัดเกาะ จ.นครราชสีมา เป็น พระวชิรภาวนาภินันท์ 66.พระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี เป็น พระกิตติวชิรธาดา 67.พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ วัดลัฏฐิวัน จ.เชียงใหม่ เป็น พระวิสุทธิวัชราภรณ์ 68.พระครูวิมลสุตวัฒน์ วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็น พระพิสณห์วชิรากร 69.พระครูพิเนตศาสนคุณ วัดป่าโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นพระวิเทศวชิรกิตติ 70.พระครูประกาศธรรมนิเทศ วัดวิปัสสนาคราหะ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็น พระวิเทศวชิรคุณ และ 71.พระครูปลัดสุวัทฒนพรหมจริยคุณ ณัฐพงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ เป็น พระสุธีวชิรคุณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน