เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเพลิงไหม้ในโครงการตลาดศรีสมรัตน์ โซนจำหน่ายปลากัดและสัตว์เลี้ยง ถนนกำแพงเพชร 4 เมื่อวานนี้ (11 มิ.ย.) นั้น ขณะนี้ น.ส.ภัทร์กร สินสุข ผอ.เขตจตุจักร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ลงนามออกคำสั่งให้บรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือห้ามใช้อาคารกรณีฉุกเฉิน ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่งประกอบกับข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แจ้งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารว่า อาคารหลังดังกล่าวมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน/อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย/ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ/กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ดำเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าว ตามรายการแนบท้ายคำสั่งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากพ้นกำหนดนี้จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และ ห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อาคารอเนกประสงค์ตลาดศรีสมรัตน์ จำนวน 1 หลังที่เกิดเพลิงไหม้ จนกว่าจะมีการแก้ไขเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการติดคำสั่งที่อาคารเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่ เพจเฟซบุ๊กของ สำนักงานเขตจตุจักร ได้รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ในวันที่ 11 มิ.ย. 67 กรณีเหตุเพลิงไหม้ตลาดศรีสมรัตน์ โซนปลากัด-สัตว์เลี้ยง ว่า เสียหายทั้งหมด 133 ล็อก (เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 118 ล็อก และอาคารข้างเคียง 15 ล็อก) ดำเนินการออกหนังสือรับรองแล้ว 58 ราย (จำนวน 121 ล็อก) และยังไม่มายื่นคำร้อง อีก 7 ราย (จำนวน 12 ล็อก) ในส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้มายื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่ได้ประสานแจ้งทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้แจ้งผู้เช่า โดยสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตจตุจักร.