‘ดิษทัต ปันยารชุน‘ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ ’โออาร์’ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเดือดร้อนนั้น

โออาร์ ในฐานะหนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตราที่ 7 ‘พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ’ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน โออาร์ ได้จัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ประมาณ 1.6 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซล (B7/B20) ผ่านผู้ค้าหรือผู้ผลิต B100 หลายรายโดยอ้างอิงราคาประกาศของภาครัฐ และเนื่องจากไบโอดีเซล (B100) เป็นผลผลิตเพียงส่วนหนึ่งจากปาล์ม จึงมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมดำเนินการ

ทั้งนี้ ด้านโออาร์ ยินดีที่จะร่วมประสานงานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม และผลักดันแนวทางที่ชัดเจน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่อุปทานน้ำมันปาล์ม ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน