เมื่อเวลา 12.30 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 18 มิ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง(3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง(3) และมาตรา 42 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107

กรณีคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่ปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของ น.ส.วิเตือน งามปลั่ง ผู้ฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ 899/2563 นายฤทธิชัย ศรีเมือง ผู้สมัคร สว.ประจำอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช นายเฉลิมชัย ผู้พัฒน์ ผู้สมัคร สว.ประจำอำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี นายสิทธิชัย ผู้พัฒน์ ผู้สมัคร สว.ประจำอำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี นายจำนอง บุญเลิศฟ้า ผู้สมัคร สว.ประจำอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี และนายสากล พืชนุกูล ผู้สมัคร สว.ประจำอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ในคดีหมายเลขดำที่ 9172/2567 ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มาตรา 212 ว่า 4 มาตราของกฎหมายดังกล่าว ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่.