สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน (State Council Information Office : SCIO) เผยแพร่สมุดปกขาว (White Paper) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศจีนเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ก่อนการประชุมสำคัญของสหประชาชาติที่จะจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ท่ามกลางปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ จีนกำลังสนับสนุนแนวความคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ตามรายละเอียดในสมุดปกขาว

จีนยังระบุด้วยว่าจีนประสบความสำเร็จครั้งใหม่ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและมีส่วนร่วมใหม่ในการจัดการกับความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ส่วนหนึ่งมาจากการกระชับความร่วมมือระดับโลกในประเด็นดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์ธรรมชาติของจีนที่เผยแพร่ออกมาในรูปแบบสมุดปกขาว สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1.จีนเพิ่มพื้นที่คุ้มครอง-อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองคิดเป็น 18% ของจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ และอุทยานธรรมชาติประเภทต่างๆ โดยคิดเป็นจำนวนราว 10,000 แห่ง ครอบคลุม 18% พื้นที่จีน มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องที่อยู่อาศัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และรักษาความมั่นคงทางนิเวศวิทยาของประเทศ

2. จีนจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นอีก 10 แห่ง เพื่อรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศ และคุ้มครองสัตว์ป่า

90% ของระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystem) และ 71% ของสัตว์ป่าคุ้มครองของจีน ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นนี้

3. จีนระบุที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจำนวนของสัตว์ป่าก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น

– ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประชากรแพนด้ายักษ์ในป่าเพิ่มขึ้นจาก 1,114 ตัว เป็น 1,864 ตัว 

– จำนวนนกช้อนหอยหงอน (Crested Ibis) เพิ่มขึ้นจากแค่ 7 ตัว เป็นมากกว่า 5,000 ตัว

– ช้างเอเชีย เพิ่มจาก 180 ในปี 1980 เป็นประมาณ 300 ตัวในปัจจุบัน

-ประชากรชะนีในธรรมชาติของมณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 10 เป็น 35 ตัว

4. มีการรวบรวมและรักษาพันธุ์พืชเป็นจำนวนมาก

เมื่อสิ้นปี 2020 ที่ผ่านมา เมล็ดพันธุ์จำนวน 85,046 เมล็ด ของพืชป่า 10,601 ชนิด ถูกเก็บและรักษาไว้ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชป่ามณฑลหยุนหนาน

5. มีการจัดตั้งระบบป้องกันและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า อย่างสมบูรณ์

มีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์เกือบ 200 แห่ง เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ มากกว่า 23,000 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งฐานช่วยเหลือและเพาะพันธุ์สัตว์ป่ารวม 250 แห่ง และสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์กว่า 60 ตัวได้รับการเพาะพันธุ์

6. ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2020 ได้มีการฟื้นฟูแนวชายฝั่งทั้งหมด 1,200 กิโลเมตร และพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่ง 230 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 25% ของพื้นที่สีเขียวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจาก 2,000 เป็น 2,017 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่จีน ทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน..

แหล่งข้อมูล:
https://news.cgtn.com/news
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=355748632960357&id=117547923447097