เมื่อวันที่ 9 ต.ค. สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 271 ราย โดยพบส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มงานศพที่พบเป็นคลัสเตอร์ เนื่องจากมีการจัดเลี้ยงอาหาร และถึงมีอาหารกล่องแต่ยังนั่งทานด้วยกัน ซึ่งบางงานมีการลักลอบการพนันในกลุ่มเครือญาติในงานศพด้วย จึงควรที่จะมีทีมตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันในงานศพ ห้ามตั้งโต๊ะจัดเลี้ยง และกำหนดเก้าอี้ในงานไม่เกินคำสั่งจังหวัด

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6956/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 71 มาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคม ให้งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นการสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในทุกสถานที่ในช่วงเวลานี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการสำคัญที่ทางราชการกำหนด หรือพิธีการทางศาสนา หรือพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น พิธีบำเพ็ญกุศลศพ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส โดยต้องขออนุญาตจากนายอำเภอ หรือนายกเทศมนตรีก่อน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมต้องไม่เกิน 50 คน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร โดยใช้มาตรการ D-M-H-T-T ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกด้วยแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ห้ามมิให้มีการตั้งโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารภายในงานโดยเด็ดขาด ห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามมิให้มีการละเล่นทุกชนิด

นายวิชวุทย์  กล่าวว่า ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) และเทศบาล ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อระงับการแพร่ระบาดให้สามารถสั่งปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี