นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมเพิ่มขึ้นถึง 25,000 แห่งทั่วประเทศ โดยหนึ่งในชุมชนคุณธรรมที่มีความโดดเด่นด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพลังบวร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน คือ วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และชาวบ้านได้ร่วมมือกันก่อตั้ง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์”  โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตขึ้นมาเอง มีอาคารเรียนส่วนหนึ่งเป็นแบบบ้านดิน ทำนาและปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ที่วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 และพระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา และโครงการตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินโครงการฯ รวมทั้งโครงการ “โคก หนอง นา” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ จึงทำให้ พระปัญญาวชิรโมลี ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี 2563

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า วธ. ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) หรือการผสมผสานของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (green) บนความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านอาหารและการเกษตร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าศรีแสงธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้ามาศึกษาด้านพลังงานทดแทนด้วยระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตมาจากการรีไซเคิลแผ่นโซลาร์เซลล์ที่ชำรุด การทำเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำหลักทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชน เป็นการดึงศักยภาพของทรัพยากรทางชีวภาพที่หลากหลายในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้และโอกาสไปยังชุมชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากให้พึ่งพาตนเองได้ และเพิ่มพูนรายได้สูงขึ้น โดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ วธ.ยังได้พัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าศรีแสงธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พร้อมกับชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพ 288 แห่งด้วย