เมื่อวันที่ 25 ต.ค. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดี ขร. นำคณะเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการปรับปรุงสถานี และการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ณ สถานีพญาไท สำหรับบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (AERA1) ได้รับสิทธิในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (รถไฟฟ้า ARL) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทาง AERA1 ไม่สามารถชำระค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในวันที่ครบระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุน จึงขอเลื่อนวันถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ออกไปอีก 3 เดือน นับจากวันที่ 24 ต.ค.64

โดยทาง AERA1 จะให้การสนับสนุนบุคลากรทั้งหมด และรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานดัชนีชี้วัด (KPI) ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และที่ปรึกษาของ รฟท. มีสิทธิกำกับดูแลเอกชนคู่สัญญาให้ดำเนินการตามมาตรฐานดัชนีชี้วัดดังกล่าว อย่างไรก็ตามสำหรับบัตรโดยสารของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (บัตรเดิม) ยังคงใช้งานได้ตามปกติ และสามารถเติมเงินเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า ARL ได้เหมือนเดิม รวมทั้งยังไม่มีการนำบัตรเดิมมาเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่ของเอกชนที่ได้รับสิทธิจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้แทนหน่วยงานได้ให้ข้อมูลในการปรับปรุงสถานีและการให้บริการเดินรถ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในช่วงระหว่างการถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดย ขร. ได้เน้นย้ำในการให้บริการรถไฟฟ้า ARL ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และได้รับความสะดวก หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและสร้างเข้าใจอย่างรวดเร็ว.