เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่มีข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้ เป็นความจริงใจเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน หรือเป็นเพราะกระแสการยุบสภากันแน่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.89 ระบุว่า ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน และหาเสียงไปด้วย รองลงมา ร้อยละ 19.38 ระบุว่า ไปเพราะกระแสการยุบสภามากกว่าร้อยละ 11.17 ระบุว่า ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนจริงๆ และร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของ ส.ส. ระบบแบ่งเขต เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.83 ระบุว่า ไม่เคยลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนเลย รองลงมา ร้อยละ 36.93 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ค่อยบ่อย ร้อยละ 16.41 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนบ่อยมาก และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.85 ระบุว่า ไม่เคยเห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่เลย รองลงมา ร้อยละ 29.26 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ไม่ค่อยบ่อย ร้อยละ 9.95 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 3.57 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่บ่อยมาก และร้อยละ 1.37 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ