เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต รมว.วัฒนธรรม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูป ได้โปรดรับพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีเผยแผ่ธรรม

-เกล้ากระผม เขียนบันทึกนี้ เพื่อส่งถึงพระคุณเจ้าทุกรูปที่เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เผยแผ่คำสอนแก่เวไนยสัตว์ เกล้ากระผมหวังว่า พระคุณเจ้าจะได้รับไว้พิจารณาตามสมควรแก่เหตุ หากการใดเป็นการอันไม่สมควร ก็เพราะเหตุเกล้ากระผมเป็นผู้มีปัญญาน้อย ขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตาใช้ขันติธรรม เมตตาธรรม และพรหมวิหารธรรมยกโทษให้เกล้ากระผม

-ในระยะหลัง พระคุณเจ้าบางรูปได้ใช้วิธีสั่งสอนอุบาสก อุบาสิกา ด้วยวิธีพิสดาร และเกล้าฯ ฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจ ด้วยเห็นว่าอาจไม่ตรงตามแนวแห่งสงฆ์เถรวาท เกล้าฯเห็นว่า ท่ามกลางสังคมที่มีความขัดแย้งนั้น ธรรมะของพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะบรรเทาความทุกข์ในใจของประชาชนได้ แต่ครั้นพอเกล้าฯ เห็นวัตรปฏิบัติของพระคุณเจ้าบางรูป กลับทำให้เกล้าฯเกิดความหม่นหมองขึ้นมาอีก

เนื่องด้วยเกล้าฯผู้มีปัญญาน้อย เห็นว่า พระคุณเจ้าบางรูปผู้มีความรู้สูง มิได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาสั่งสอน แต่พระคุณเจ้ากลับแสวงหาความสุขเสียเอง จากยอดไลฟ์ในสื่อโซเชียล พระคุณเจ้ามัวเมา หลงระเริงในกลเกมของสื่อโซเชียล ยอดไลฟ์ยิ่งมากดูเหมือนพระคุณเจ้ามีความสุข หัวเราะสนุกสนาน แต่การนั้นกลับทำให้เกล้ากระผมเศร้าหมองด้วยเห็นว่า การนั้นมิได้เจือปนด้วยคำสอนอันบริสุทธิ์แห่งองค์พระสัมมา และมิได้ตรงตามคำสอนแห่งพุทธเถรวาทอันได้ประกาศมาในสยามประเทศ อันจะนำมาซึ่งความผิดเพี้ยนในคำสอนแห่งพุทธเถรวาท ซึ่งสยามประเทศของเราได้รักษาไว้อย่างเคร่งครัดไม่ผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกแม้แต่ถ้อยคำเดียว นับแต่กาลที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนับเนื่องมาได้ถึง 2564 ปี

-เกล้ากระผมเห็นว่า สงฆ์สาวกบางรูปเสียอีก เป็นผู้สร้างสังฆเภทให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ และชักนำเยาวชนผู้ยังอ่อนด้วยอายุ ยังด้อยด้วยปัญญา ให้หลงเพลิดเพลินไปกับมุกตลกโปกฮา เสมือนพระคุณเจ้าเป็นตลก แต่เป็นตลกที่ห่อหุ้มกายด้วยไตรจีวร อันเป็นเครื่องนุ่งห่มที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเป็นแบบไว้แก่พระอานนท์พุทธสาวก และสงฆ์เถรวาทนุ่งห่มมา 2,500 กว่าปี โดยมิได้เปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลสมัย

เกล้ากระผมเห็นว่า หากสงฆ์บางรูปที่ยังติดอยู่ในยอดไลฟ์ ลองใส่กางเกงยีน ใส่เสื้อยืด ยอดไลฟ์ที่สูงเป็นแสน คงลดลงเหลือพันกว่าโดยทันที ทั้งนี้ เพราะเกล้าฯ เห็นว่า ไตรจีวรที่ห่อหุ้มตามที่มีพุทธานุญาตไว้นั่นแหละที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้พระคุณเจ้าได้รับความนิยม แต่วัตรปฏิบัติของพระคุณเจ้ากลับทำให้ศาสนาของพระพุทธองค์เศร้าหมอง

-ที่เกล้ากระผมได้พรรณามานี้ ก็ด้วยหวังให้พระคุณเจ้าโปรดเมตตา ปรับวิธีสั่งสอนให้ตรงตามแนวเถรวาท พระคุณเจ้าไม่อาจเปลี่ยนรูปแบบไตรจีวรมานุ่งกางเกงยีนได้ฉันใด พระคุณเจ้าก็ไม่มีสิทธินำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปสั่งสอนให้ผิดเพี้ยนไปจากแนวแห่งเถรวาทได้ฉันนั้น คำพรรณาของเกล้าฯ อาจทำให้พระคุณเจ้าบางรูปไม่พอใจ เกล้าฯก็ถือโอกาสนี้ กล่าวกราบขอขมา

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ” มา ณ ที่นี้

-การใด ถ้อยคำใด ที่ไม่สมควร เกล้าฯ หวังว่า คงได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้า อภัยให้แก่เกล้าฯ ผู้มีปัญญาน้อย เกล้าฯ ส่งบันทึกข้อความนี้มาด้วยเจตนารักษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้บริสุทธิ์ แต่หากการกระทำของเกล้าฯไม่เหมาะสม และไม่ตรงตามพุทธานุญาตในพระไตรปิฎก เกล้าฯหวังว่า พระคุณเจ้าจะใช้พรหมวิหาร เมตตาแก่เกล้าฯผู้มีปัญญาน้อย

*กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง