เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง – ผู้กองเบิร์ด” โพสต์รูปถาพพร้อมข้อความ ระบุว่า “‼️คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ ๕๒/๒๕๖๔ ลงนามโดยท่านผู้ว่าฯ และประกาศจังหวัดชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่านจากไฟล์แนบในคอมเมนต์ครับ ปล. ขอทำหน้าที่ช่วยจังหวัดประชาสัมพันธ์ “คิดดี ทำดี เพื่อชลบุรีและทุกคน” ครับ” โดยรายละเอียดหนังสือคำสั่งมีการส่งมาทางคอมเมนต์ มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์กันออกไปจำนวนมา

โดยเป็น ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางราชการได้มีมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรคโดยการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสัมผัสโรคเข้ารับการรักษาดูแล กักกัน แยกกัก เร่งรัดกระจายและฉีดวัคซีนที่ได้รับจากส่วนกลางในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนมีคำสั่งปิดสถานที่ กิจการ กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยรวมมาตามสมควรแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัดมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้างจนยากเกินกว่าการควบคุมได้ จังหวัดชลบุรี จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 52/2564

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 )) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ขยายระยะเวลา การใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้ว นั้น

โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน ประกอบกับจังหวัดชลบุรีได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จึงให้สถานประกอบการ กิจกรรม สถานที่ดังต่อไปนี้ปิดทำการตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

 1. สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
 2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเขึ้น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหารโรงอาหาร (ว้นในสถานศึกษา และสถานพยาบาล ให้เปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนั่งรับประทานที่ร้านได้ ทั้งนี้ งดการบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 3. ห้างสรรพสินค้า ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ
 4. ร้านสะดวกซื้อซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
 5. ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน
 6. กิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้า
 7. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคาร ทั้งนี้ งดการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 8. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง
 9. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา (ยกเว้นตลาดนัดพระเครื่อง)
  10.สถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม (ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคลินิกเวชกรรม) รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน โดยให้จำกัดระยะเวลาการใช้บริการได้ไม่เกินรายละ ๔๕ นาที
  11.สถานที่สัก เจาะผิวหนัง ยกเว้นการดำเนินการบริเวณใบหน้า
 10. สำหรับการห้ามจำหน่าย จ่าย แจก การห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 45/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 02.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันถัดไปยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด บรรดาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่มีผลบังคับใช้ก่อนคำสั่งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1-12 ตามคำสั่งนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และหากผู้ใด หรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการใดที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ขอบคุณ ภาพ – ข้อมูล เพจ “ร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง – ผู้กองเบิร์ด”