นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระยะทางรวม 74.014 กม. งบประมาณรวม 491.154 ล้านบาท โครงการนี้มีรูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ริมทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง) (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ระยะทาง 44.584 กม. งบประมาณ 246.664 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ธ.ค.64 สำหรับเส้นทางนี้อยู่ห่างจาก อ.แม่ระมาดประมาณ 40 กม. ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.  

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ 13 บ้านแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 74+032 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 (กม.ที่ 75+000) ที่บ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ระยะทาง 29.430 กม. งบประมาณ 244.490 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.พ.65 สำหรับเส้นทางนี้เข้าจาก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จากเดิมใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 3 ชม. หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชม.  

ที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนมีลักษณะเป็นดินโคลน ทำให้การคมนาคมเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างอำเภอมากถึง 3-5 ชม. ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงเลอตอ  

สำหรับโครงการนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวทางหลวงชนบทที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไทยภูเขา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งผลิตผลทางเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ทุกฤดูกาลตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม