เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 พ.ศ.2564 ความว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค.64 ถึงวันจันทร์ที่ 3 ม.ค.65 (รวม 4 วัน)

ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนน เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 528/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 ก.ย.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 พ.ศ.2564 ”

ข้อ 2 กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 31 ธ.ค.2564 และตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ม.ค.2564 ถึงวันอังคารที่ 4 ม.ค.2565 ทั้งขาขึ้นและขาล่องในถนน ดังต่อไปนี้

2.1 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 99+800 ถึงกิโลเมตรที่ 106+150 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร

2.2 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 332 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 347 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร

2.3 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร

2.4 ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร

2.5 ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 165 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 57 กิโลเมตร

2.6 ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 71 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

2.7 ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 9+288 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ระยะทาง 9 กิโลเมตร

ข้อ 3 ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต หากเป็นการขอเดินรถผ่านหลายจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธร ภาคเดียวกัน ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

ในกรณีที่การขอเดินรถตามวรรคหนึ่ง อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ตั้งแต่สองภาคขึ้นไป ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อพิจารณามีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุญาต

ข้อ 4 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว