เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม. 2 ดินแดง นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) เป็นประธานการประชุมสภากทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหารกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุม คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ ซึ่งแก้ไขร่างข้อบัญญัติให้การประชุมคณะกรรมการชุมชนให้ได้รับค่าตอบแทน โดยให้ถือเป็นประเภทหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการชุมชนต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต ในแต่ละเดือนสามารถประชุมได้หลายครั้ง แต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละหนึ่งครั้ง

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการชุมชนมีชุดปฏิบัติงาน คนละ 1 ชุดต่อวาระ ในกรณีที่กรรมการชุมชนลาออก และเหลือวาระการดำรงตำแหน่งไม่ถึง 1 ปี กรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งแทนไม่ได้รับชุดปฏิบัติงาน  ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนและรูปแบบชุดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าฯกทม.กำหนด

ในที่ประชุม สภากทม.ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ รวมทั้งได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าฯกทม. และสภากทม.ได้เล็งเห็นความสำคัญของคณะกรรมการชุมชน

ซึ่งได้ทำหน้าในการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชนจึงสมควรได้รับค่าตอบแทนและชุดปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน รวมถึงการลงพื้นที่ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย.