เมื่อวันที่ 20 ก.ค.องค์การเภสัชกรรม เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ข้อมูลเบื้องต้นประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จำนวน 51 แห่ง จำนวนวัคซีนรวม 1,824,470 โดส

ทั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนจะทยอยดำเนินการจัดซื้อมาที่องค์การเภสัชกรรมจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และองค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการลงนามสัญญากับ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นี้ โดย บ.ซิลลิคฯ จะส่งมอบวัคซีนในไตรมาส 4/2564 และ 1/2565 ต่อไป