เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 4/2565 ได้รับทราบ เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 ก.พ.2565 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการ มส. แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 50 รูป ดังนี้ 1.พระราชสารเวที (ณัฐมธี สุภเสโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม 2.พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม 3.พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ) วัดสิริจันทรนิมิตร จ.ลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร 4.พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม 5.พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ธมฺมจาโร) เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ 6.พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ อรินฺทโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

7.พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฎฺโฐ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 8.พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ จิตวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ 9.พระครูอุดมศีลาจาร (วิลาศ อคฺควโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม 10.พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม จ.สมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม 11.พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี 12.พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร นววโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม จ.ราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบัวงาม 13.พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ 14. พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย 15.พระครูปิยธรรมาภิยุต (สืบ ปิยธมฺโม) รองเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม 16.พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง 17.พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร  จ.สมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร 18.พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ 19. พระครูภาวนาภัทรคุณ (อติโชติ ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ 20. พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ฐานญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม จ.สมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม

21.พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จ.สุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย 22.พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 23. พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ  24.พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม 25.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสามพระยา 26.พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม 27. พระราชสิทธิเวที (วิรัติ วิโรจโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง จ.พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง 28. พระสุวรรณเมธี (แสวง จนฺทปชฺโชโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ดำรงตำเหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง 29. พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม 30. พระราชสิทธิโกศล (เสถียร สปฺปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม

31.พระครูโกศลธรรมทัต (ประสิทธิ์ สิริธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจี 32. พระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ วุฑฺฒิโก) เจ้าอาวาสวัดสามโก้ จ.อ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไชโย จ.อ่างทอง 33. พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม 34. พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ 35.พระชัยสิทธิสุนทร (วรนัยน์ กตทีโป) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม 36.พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ รตนโชโต) เจ้าอาวาสวัดหนองบัว จ.ตราด ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต จ.ตราด 37. พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ (เพียร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ จ.น่าน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ 38. พระมหาเกรียงไกร อหึสโก รองเจ้าอาวาสวัดบุญยืน จ.น่าน  ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบุญยืน 39. พระครูพิพิธเจติยาภิบาล (บัวทอง ถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์  จ.นครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรี 40.พระศรีปริยัติสุธี (ปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง

41. พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ สิริมงฺคโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว 42. พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ให้ดำรงตำเหน่งเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยาราม 43. พระครูพิศาลธรรมสิริ (สมภพ จนุทรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 44. พระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรวํโส วัดพายัพ จ.นครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพายัพ 45. พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา 46.พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองแวง 47. พระครูประจักษ์บุญญาทร (พิมพา จานวุฑฺโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ 48. พระครูศรีรัตน์สรกิจ (สมบูรณ์ รตินฺธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว 49. พระครูวัชรวรธรรม (จตุรงค์ ติสฺสวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ และ 50. พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม