เมื่อวันที่ 24 ก.ค. กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกวดราคาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาพิเศษ) และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประกวดราคาว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินในการจัดจ้างมูลค่าสูง และมีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์สาธารณะ  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รฟม.จึงได้แจ้งความประสงค์เสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เข้าร่วมการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 61 และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่าง รฟม. และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.61

ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้าง ประกอบกับสภาพพื้นที่เส้นทางโครงการฯ ที่ผ่านเขตชุมชนหนาแน่น พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสูง รวมถึงพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ จึงจำเป็นต้องได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และมีสมรรถนะสูงเพียงพอสำหรับการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จตามแผนงานได้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบด้านการจราจร และสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด รวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ และประชาชนผู้ใช้บริการ

การคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการนี้ รฟม. ใช้รูปแบบการประกวดราคานานาชาติ (ICB) โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประกวดราคา และใช้เกณฑ์ด้านราคาประกอบเกณฑ์เทคนิค ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 83 (2) ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามแผนงาน และมีคุณภาพภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดไว้ 

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้นำร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ รฟม. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการเข้าด้วยกัน มีระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตร(กม.) เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กม. 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กม. 7 สถานี วงเงินรวม 8.23 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างงานโยธา 7.73 หมื่นล้านบาท, ค่าก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 1.33 พันล้านบาท และวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum) 3.58 พันล้านบาท มีแผนก่อสร้างปี 65 และเปิดให้บริการปี 70.