เดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024

มุมภาษีไฮไลท์

มุมภาษี : ภาษีประกันคุ้มครองเงินกู้

กรณีบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารฯ ในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารฯ ในรูปแบบพิเศษ กล่าวคือ เพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารฯ ในการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทต่าง ๆ (บริษัทผู้กู้) ธนาคารฯ จะกำหนดเงื่อนไขว่า กรรมการของบริษัทผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทที่ประกอบกิจการประกันชีวิตทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการคุ้มครองสินเชื่อของธนาคารฯ

มุมภาษี : ภาษีก่อสร้างอาคารบนที่ดินกรรมการ

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรรมการมีที่ดินเปล่า และอนุญาตให้บริษัทฯสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินของกรรมการ โดยการขออนุญาตก่อสร้างเป็นการขออนุญาตก่อสร้างในนามบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด

มุมภาษี : ภาษีการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

กรณีนาย ธ. และนางสาว ณ. ได้ร่วมกันซื้อที่ดิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 และเข้าถือกรรมสิทธ์ที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมกัน ไม่ได้มีการแบ่งแยกที่ดินหรือบรรยายส่วนกันไว้อย่างชัดเจน ต่อมา นาย ธ. และนางสาว ณ. ต่างได้ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่บุคคลอื่นตามข้อเท็จจริงข้างต้น แม้นาย ธ. และนางสาว ณ. จะได้ทำสัญญาซื้อขายแยกกัน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนขายเฉพาะส่วนตามคำขอของผู้ขอแต่ละคนก็ตาม แต่เมื่อการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากการทำนิติกรรมซื้อขายและได้เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกัน

มุมภาษี : ภาษีเลิกกิจการ

กรณีบริษัทฯ เลิกกิจการ โดย ณ วันเลิกประกอบกิจการบริษัทฯ มีกำไรสะสมในฐานะการเงินนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ผู้ชำระบัญชีจัดสรรกำไรสะสม เป็น “เงินปันผล” ให้แก่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับภายหลังบริษัทเลิกกิจการ ย่อมเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร

หมวดบทความ: มุมภาษี

มุมภาษี : การขอคืนภาษีเงินได้ ที่ได้ชำระไว้แล้ว

กรณีตัวแทนประกันชีวิตได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทฯ จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งตัวแทนฯ ได้นำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครบถ้วนแล้ว (สมมติ คิดเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวน 300,000 บาท)

มุมภาษี : ภาษีเงินได้จากการขายหุ้น

นาย ก. มีความประสงค์จะขายหุ้นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ในราคาเท่ากับราคาทุนที่ซื้อมา ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ จึงได้หารือว่า กรณีบุคคลธรรมดาขายหุ้นในราคาเท่ากับราคาทุนที่ซื้อมา และได้รับเงินจริงตาม ราคาที่ขาย โดยไม่มีกำไรจากการขายหุ้น ถือว่าไม่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Tax

มุมภาษี : ภาษีบัตรเดินทาง แทรเวลการ์ด

บัตรเดินทาง หรือ Travel Card คือ บัตรเติมเงินที่ดูเหมือนบัตรเครดิตทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่มีบัตรเครดิต ไม่อยากพกเงินสดหรือไม่อยากเสียเวลาแลกสกุลเงินบ่อย ๆ คือมีบัตรนี้แค่ใบเดียวก็สามารถใช้จ่ายได้ทั่วโลก หลัก ๆ จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ

Tax

มุมภาษี : ภาษีจ่ายเงินปันผลเพื่อหักกับเงินให้กู้ยืมกรรมการ

กรณี มีคำแนะนำการแก้ปัญหาลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยหักจากยอดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ ตามคำแนะนำนี้ จะมีประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายและภาษีอากร ที่ผู้ประกอบการต้องระวังบ้างไหมครับ

tax

มุมภาษี : ภาษีเงินปันผลของชาวต่างประเทศ

รบกวนขอสอบถามหน่อยค่ะ บริษัทที่อยู่ญี่ปุ่นจ่ายเงินปันผลให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย ต้องหักภาษีกี่เปอร์เซ็นต์คะ แล้วคนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยต้องยื่นภาษีอะไรหรือไม่คะ

Tax

มุมภาษี : ภาษีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และของขวัญปีใหม่

ขอเรียนสอบถามว่า กรณีได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสะสมมา แล้วจะนำมายื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ เพราะมันมีช่องเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสะสม…

Tax

มุมภาษี : ภาษีค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ

ขอเรียนสอบถามว่า กรณีส่งพนักงานไปฝึกงานที่บริษัทในเครือที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางต่าง ๆ ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ แต่ไม่มีบิล สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช่จ่ายบริษัทฯ ได้หรือไม่คะ

tax

มุมภาษี : ภาษีส่งพนักงานไปฝึกงานต่างประเทศ

กรณีส่งพนักงานไปฝึกงานที่บริษัทในเครือที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางต่าง ๆ ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ แต่ไม่มีบิล สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท ได้หรือไม่คะ

tax

มุมภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลครึ่งปีวันสุดท้าย

วันพรุ่งนี้ คือ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ เป็นวันสุดท้ายของชีวิตราชการที่ต้องเกษียณอายุไป และเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024
ช่องทางการติดตาม
 • ติดต่อโฆษณา
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024

ติดตามเดลินิวส์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024
ช่องทางการติดตาม
 • ติดต่อโฆษณา
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024
ช่องทางการติดตาม
 • ติดต่อโฆษณา
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024
ช่องทางการติดตาม
 • ติดต่อโฆษณา
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024
ช่องทางการติดตาม
 • ติดต่อโฆษณา
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024
ช่องทางการติดตาม
 • ติดต่อโฆษณา
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024