เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายนายสธน คงเงิน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานเรื่อง การตรวจยึดงูพิษและสัตว์ป่าควบคุม นำเข้าจากประเทศตะวันออกกลาง ต่อกรมอุทยานฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันตรวจยึด งูพิษทะเลทรายมีชีวิต งูพิษอาหรับ งูพิษ Sahala Viper รวม 35 ตัว และกิ้งก่ามีชีวิต จิ้งเหลนมีชีวิต งูมีชีวิต แมงป่องมีชีวิต รวม 601 ตัว รวมทั้งสิ้น 636 ตัว ณ คลังสินค้าระหว่างประเทศขาเข้า ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยสินค้าทั้งหมดขนส่งมาเครื่องบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS507/30

โดยเป็นความผิดกฎหมาย ดังนี้ 1. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562 มาตรา 23 ฐานนำเข้าสัตว์ป่าควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต 2. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 242, 244 ฐานนำของต้องกำกัดหรือของต้องห้าม เข้ามาในราชอาณาจักร 3. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 31 ฐานนำสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางมีชีวิตทั้งหมด มอบหมายให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปร้องทุกข์หาผู้กระทำผิดต่อพนักงานสอบสวนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ตาม ปจว.ข้อ 2 ลว.12 พ.ค. 2565 เวลา 11.30 น. คดีอาญาที่ 90/65 ยึดทรัพย์ที่ 65/65 และได้ส่งมอบสัตว์ป่าของกลางมีชีวิต ให้กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และแมลงของกลาง ให้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ กรมอุทยานฯ นำไปจำแนก และดูแลตามระเบียบต่อไปแล้ว.