เมื่อวันที่ 20 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2565 มีใจความสำคัญ ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ปรับปรุงภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลใหม่ ส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลดลงประมาณลิตรละ 5 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค.2565 ลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง-ประกาศกฎกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ว่า ครม.อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 01.05 รายการน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันและรายการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ โดยปรับอัตราภาษีลงประมาณ 5 บาท/ลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.65 ถึง 20 ก.ค.65 โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2565 ที่ส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นปรับลดลงประมาณ 3 บาท/ลิตร มีผลบังคับใช้ถึง 20 พ.ค.65 ก่อนหน้านี้

ขณะที่ กระทรวงพลังงาน เคยออกมาชี้แจงการลดภาษีน้ำมันดีเซล ไม่มีผลต่อราคาขายปลีกหน้าปั๊ม แต่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประคองราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในกรอบที่วางไว้คือ 32-35 บาทต่อลิตร.