เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 50 เขต รวม 6,817 หน่วยเลือกตั้ง ในเวลา 01.10 น. ของวันที่ 23 พ.ค.2565 ปรากฏว่า ในการเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,357,098 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,635,283 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.48 เป็นผู้สมัครสังกัดพรรคเพื่อไทย จำนวน 19 คน พรรคก้าวไกล 14 คน พรรคประชาธิปัตย์ 9 คน พรรคไทยสร้างไทย 2 คน พรรคพลังประชารัฐ 2 คน กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 2 คน และผู้สมัครอิสระ 2 คน

ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,402,948 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2,673,696 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.73 บัตรดี จำนวน 2,561,447 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.80 บัตรเสีย จำนวน 40,017 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.50 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 72,227 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.70 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 67.65 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตดุสิต 45.82 ผลการนับคะแนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดอิสระ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 1,386,215 คะแนน

สำหรับผลการนับคะแนนผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ รองลงมา นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 254,723 คะแนน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล 253,938 คะแนน นายสกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ 230,534 คะแนน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ 214,805 คะแนน น.ส.รสนา โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ 79,009 คะแนน น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย 73,926 คะแนน 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 20,750 คะแนน พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมัครในนามอิสระ 19,859 คะแนน น.ส.วัชรี วรรณศรี สมัครในนามอิสระ 8,280 คะแนน นายโฆสิต สุวินิจจิต สมัครในนามอิสระ 3,247 คะแนน นายประยูร ครองยศ สมัครในนามอิสระ 2,219 คะแนน นายศุภชัย ตันติคมน์ สมัครในนามอิสระ 2,189 คะแนน

น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ สมัครในนามอิสระ 2,129 คะแนน นายวรัญชัย โชคชนะ สมัครในนามอิสระ 1,128 คะแนน นายธเนตร วงษา สมัครในนามอิสระ 1,094 คะแนน น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ สมัครในนามอิสระ 909 คะแนน นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ สมัครในนามอิสระ 868 คะแนน นายวิทยา จังกอบพัฒนา สมัครในนามอิสระ 813 คะแนน นายอุเทน ชาติภิญโญ สมัครในนามอิสระ 757 คะแนน นายไกรเดช บุนนาค สมัครในนามอิสระ 636 คะแนน พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที สมัครในนามอิสระ 574 คะแนน นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ สมัครในนามอิสระ 558 คะแนน นายกฤตชัย พยอมแย้ม พรรคประชากรไทย 494 คะแนน นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ สมัครในนามอิสระ 460 คะแนน นายเฉลิมพล อุตรัตน์ สมัครในนามอิสระ 432 คะแนน นายพงศา ชูแนม พรรคกรีน 424 คะแนน นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ สมัครในนามอิสระ 391 คะแนน พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 360 คะแนน และนายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ สมัครในนามอิสระ 342 คะแนน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ระบุให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง.