สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 24 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,144 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,142 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,196,302 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,235 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,196302 ราย กำลังรักษา 47,879 ราย 

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,034 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8